ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА AgCd2GaS4 И AgCd2GaSe4

Библиографический список

1. BekenevV.L., BozhkoV.V., ParasyukO.V., DavydyukG.E., BulatetskaL.V., FedorchukA.O.,

KitykI.V., Khyzhun O.Y., J. Electron. Spec. (2012) 185 559.

2. Atuchin V.V., Pankevich V.Z., Parasyuk O.V., Pervukhina N.V., Pokrovsky L.D., Remesnik V.G., Uvarov V.N., Pekhny V.I., J. Crystal Growth (2006) 292 494–499.

3. Bozhko V.V., Bulatetska L.V., Davydyuk G.Ye., Parasyuk O.V., Tretyak A.P., Vainorius N., Kazukauskas V., J. Crystal Growth (2011) 330 5–8.

4. Reshak A.H., Auluck S., Kityk I.V., Perona A., Claudet B., J. Phys.: Condens. Matter (2008) 20 325213.

5. Reshak A.H., Atuchin V.V., Auluck S., Kityk I.V., J. Phys.: Condens. Matter (2008) 20 325234.

6. ChykhrijS.I., ParasyukO.V., HalkaV.O., J. Alloys Comp. (2000) 312 189.

7. Pervukhina N.V., Atuchin V.V., Parasyuk O.V., Acta Cryst. (2005) E61, i91–i93.

8. Olekseyuk I.D., Gulay L.D.,ParasyukO.V., Husak O.A., Kadykalo E.M., J. Alloys Comp. (2002) 343 125.

9. Olekseyuk I.D., Husak O.A., Gulay L.D.,ParasyukO.V.,J. Alloys Comp. (2004) 367 25.

10. Olekseyuk I.D., Parasyuk O.V., Husak O.A., Piskach L.V., Volkov S.V., Pekhnyo V.I., J. Alloys Comp. (2005) 402 186.

11. Blaha P., Schwarz K., Madsen G. K. H., Kvasnicka D., Luitz J., Laskowski R., Tran F. and Marks L. D., WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties (Karlheinz Schwarz, Techn. Universität Wien, Austria), 2018. ISBN 3-9501031-1-2.

12. PerdewJ.P., BurkeK., ErnzerhofM., Phys. Rev. Lett. (1996) 77 3865.

13. AnisimovV.I., SolovyevI.V., KorotinM.A., CzyzykM.T., SawatzkyG.A., Phys. Rev. B (1993) 48 16929.

1 . Tran F., Blaha P., Phys. Rev. Lett. (2009) 102 226401.

Комментарии к статье

Авторизуйтесь, чтобы прокомментировать статью.